• Kwalifikacje

  聽聽 聽聽 聽

  wi臋cej
  E
 • Terapie

  McKenzi Metoda McKenzi to mechaniczne diagnozowanie i leczenie dolegliwo艣ci b贸lowych kr臋gos艂upa opracowane przez Robina McKenziego, rehabilitanta z Nowej Zelandii ponad 30 lat temu. Jest to metoda skierowana przede wszystkim do pacjent贸w z dolegliwo艣ciami odcinka l臋d藕wiowego, szyjnego i piersiowego kr臋gos艂upa takimi jak: Dyskopatia przeci膮偶enia w obr臋bie kr膮偶k贸w mi臋dzykr臋gowych rwa kulszowa stenoza kana艂u kr臋gowego. Metoda jest jedn膮 

  wi臋cej
  E
 • Masaze

  Drena偶 limfatyczny Zasadniczo drena偶 limfatyczny ma na celu polepszenie kr膮偶enia limfy w uk艂adzie naczy艅 limfatycznych. Ten rodzaj masa偶u charakteryzuje si臋 delikatno艣ci膮 i wolnym tempem. Jego tw贸rc膮 by艂 du艅ski lekarz Emil Vodder, kt贸ry podczas wieloletniej pracy nad udoskonalaniem techniki drena偶u limfatycznego zauwa偶y艂, 偶e przynosi on doskona艂e efekty zw艂aszcza w walce z r贸偶nego rodzaju obrz臋kami. Przyczyn膮 obrz臋k贸w 

  wi臋cej
  E
 • Kinesiotaping

  KinesioTaping Kinesiology Taping (plastrowanie) to jedna z najnowszych i skutecznych metod stosowanych w rehabilitacji. Celem terapii jest zmniejszenie b贸lu, redukcja obrz臋k贸w, przyspieszenie proces贸w gojenia, korekcja mechaniczna, poprawa stabilizacji staw贸w i ko艅czyn. Wskazania: b贸le kr臋gos艂upa i ko艅czyn r贸偶nego pochodzenia: np.: b贸le kolana, barku,聽 okolic nadgarstka 鈥炁俹kie膰 tenisisty鈥 鈥瀘stroga pi臋towa鈥 stany po skr臋ceniach i zwichni臋cia staw贸w paluch 

  wi臋cej
  E
 • Cranio-Sacral Therapy

  Terapia czaszkowo-krzy偶owa, zwana te偶 osteopati膮 kranialn膮, nale偶y do ciekawszych form terapii manualnych. Znacz膮co wp艂ywa na popraw臋 proces贸w samoregulacji zachodz膮cych w organizmie. Wspiera wi臋c naturalne zdolno艣ci obronne ludzkiego cia艂a i przynosi ulg臋 w b贸lach zwi膮zanych z szeregiem dysfunkcji. Zosta艂a zapocz膮tkowana w Stanach Zjednoczonych, gdzie w latach 30. XX wieku William Sutherland prowadzi艂 innowacyjne badania kliniczne nad 

  wi臋cej
  E

Regulamin organizacji podmiotu leczniczego RajMed

 • 1

Regulamin okre艣la zasady organizacji oraz porz膮dek udzielania 艣wiadcze艅 zdrowotnych przez podmiot leczniczy, jakim jest przedsi臋biorstwo RajMed, zwane dalej „podmiotem leczniczym”.

 • 2

Regulamin obowi膮zuje:

wszystkich pracownik贸w zatrudnionych przez przedsi臋biorc臋 RajMed;

wszystkich pacjent贸w korzystaj膮cych ze 艣wiadcze艅 zdrowotnych udzielanych przez RajMed.

 • 3

Regulamin zosta艂 opracowany na podstawie:

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654);

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239);

ustawy z dnia 25 wrze艣nia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994);

innych przepis贸w prawa.

 • 4

Podstawowym celem podmiotu RajMed jest udzielanie 艣wiadcze艅 zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepis贸w prawa.

Do podstawowych zada艅 podmiotu RajMed nale偶y:

organizowanie dzia艂alno艣ci fizjoterapeutycznej;

wykonywanie zabieg贸w fizykoterapii, rehabilitacji, kinezyterapii;

udzielanie indywidualnych porad i konsultacji fizjoterapeutycznych;

prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej;

wsp贸艂praca z innymi jednostkami s艂u偶by zdrowia, uczelniami, szko艂ami, zak艂adami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami;

prowadzenie profilaktycznej dzia艂alno艣ci informacyjnej i edukacyjnej;

wykonywanie innych zada艅 zleconych przez uprawnione osoby.

 • 5

W ramach podmiotu leczniczego RajMed wyodr臋bnia si臋 jednostki organizacyjne:

Centrum Fizjoterapii RajMed.

W obr臋bie Centrum Fizjoterapii RajMed funkcjonuj膮 nast臋puj膮ce kom贸rki organizacyjne:

gabinet rehabilitacji i fizjoterapii.

 • 6

Podmiot leczniczy udziela stacjonarnych oraz 艣wiadcze艅 zdrowotnych z zakresu fizjoterapii.

艢wiadczenia fizjoterapeutyczne mog膮 by膰 udzielane tak偶e w miejscu zamieszkania pacjenta.

Osoby b臋d膮ce pod wp艂ywem alkoholu, narkotyk贸w, dopalaczy oraz innych 艣rodk贸w odurzaj膮cych, a tak偶e osoby zachowuj膮ce si臋 agresywnie i niestosownie, nie maj膮 wst臋pu na teren Centrum Fizjoterapii RajMed.

 • 7

Przedsi臋biorstwem RajMed kieruje i reprezentuje na zewn膮trz w艂a艣ciciel.

W艂a艣ciciel firmy – Piotr Rajski jest prze艂o偶onym s艂u偶bowym wszystkich pracownik贸w.

W艂a艣ciciel odpowiada za zapewnienie udzielania 艣wiadcze艅 zdrowotnych wy艂膮cznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spe艂niaj膮ce wymagania zdrowotne okre艣lone we w艂a艣ciwych przepisach.

Podczas nieobecno艣ci kierownika zast臋puje go upowa偶niony przez niego pracownik.

Do obowi膮zk贸w i uprawnie艅 w艂a艣ciciela nale偶y:

organizowanie i kierowanie prac膮 podleg艂ych pracownik贸w;

zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podleg艂ych pracownik贸w;

podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, karania i zwalniania pracownik贸w.

 • 8

艢wiadczenia w ramach jednostki organizacyjnej Centrum Fizjoterapii RajMed s膮 realizowane w dni robocze, od poniedzia艂ku do pi膮tku, w godzinach 9:00 鈥 17:30.

艢wiadczenia s膮 udzielane po wcze艣niejszym uzgodnieniu terminu z pacjentem.

Rejestracja pacjent贸w odbywa si臋 na podstawie zg艂oszenia:

osobistego lub za po艣rednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania 艣wiadcze艅;

telefonicznego na numer telefonu [Wstaw numer telefonu kontaktowego];

艢wiadczenia na rzecz pacjent贸w s膮 wykonywane przez personel posiadaj膮cy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.

艢wiadczenia zdrowotne s膮 udzielane zgodnie z aktualn膮 wiedz膮 medyczn膮.

艢wiadczenia s膮 organizowane w spos贸b zapewniaj膮cy pacjentom najdogodniejsz膮 form臋 korzystania z us艂ug.

 • 9

Podmiot RajMed udziela odp艂atnych 艣wiadcze艅 zdrowotnych, kt贸rych cennik jest dost臋pny na stronie internetowej https://e-fizjoterapeuta.com lub w siedzibie Centrum Fizjoterapii RajMed. Pacjent zobowi膮zany jest poinformowa膰 o odwo艂aniu um贸wionej wizyty telefonicznie lub osobi艣cie, w przeciwnym razie ponosi koszty wizyty.

 • 10

G艂贸wnymi zadaniami pracownik贸w RajMed s膮:

realizacja cel贸w podmiotu leczniczego okre艣lonych w prawie i regulaminie;

terminowe wykonywanie obowi膮zk贸w;

dbanie o wizerunek i sprawno艣膰 funkcjonowania podmiotu;

przestrzeganie zasad etyki zawodowej i bezpiecze艅stwa;

wykonywanie innych obowi膮zk贸w okre艣lonych przez prze艂o偶onego.

Szczeg贸艂owy zakres zada艅, praw i obowi膮zk贸w pracownik贸w reguluj膮 wewn臋trzne przepisy ustalone przez przedsi臋biorc臋 b臋d膮cego podmiotem leczniczym.

 • 11

W ramach udzielanych 艣wiadcze艅 zdrowotnych podmiot leczniczy RajMed zapewnia kompleksowo艣膰.

Je艣li podmiot leczniczy nie mo偶e zagwarantowa膰 kompleksowo艣ci 艣wiadczenia lub konieczna jest konsultacja specjalistyczna, personel udzielaj膮cy 艣wiadcze艅 informuje pacjenta o innych podmiotach leczniczych, kt贸re mog膮 zapewni膰 potrzebne us艂ugi.

RajMed prowadzi, przechowuje i udost臋pnia dokumentacj臋 medyczn膮 zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.

Zapewnia ochron臋 danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Dokumentacj臋 udost臋pnia si臋 na wniosek pacjenta, podmiot贸w udzielaj膮cych 艣wiadcze艅 zdrowotnych, organ贸w publicznych i innych uprawnionych podmiot贸w.

Udost臋pnienie dokumentacji medycznej jest bezp艂atne.

 • 12

Pacjentom korzystaj膮cym ze 艣wiadcze艅 zdrowotnych RajMed przys艂uguj膮 prawa przewidziane w ustawie o prawach pacjenta oraz innych przepisach.

 • 13

W czasie korzystania ze 艣wiadcze艅 medycznych w RajMed pacjent ma prawo do:

poszanowania godno艣ci osobistej i uprzejmego traktowania;

艣wiadcze艅 zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach;

rzetelnej informacji o stanie zdrowia i 艣wiadomego wyra偶enia zgody na udzielanie 艣wiadcze艅;

korzystania z udogodnie艅, takich jak prysznic i w艂asny r臋cznik;

przeniesienia zabiegu na inny termin przy wcze艣niejszym powiadomieniu o艣rodka co najmniej 12 godzin przed planowanym zabiegiem;

zg艂aszania uwag i skarg.

 • 14

Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem podpisania przez kierownika zak艂adu RajMed i jest udost臋pniony w miejscach og贸lnodost臋pnych dla pacjent贸w.